Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Pozrite si, prosím, ako to je s ochranou osobných údajov, zásadami a právami podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súvislosti s GDPR (Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Kto sme - komu dávate svoj súhlas?

Sme spoločnosť mgx, s.r.o., IČO 31348921, IČ DPH: SK2020295222, so sídlom Kutlíková 17, 85102 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiely Sro a pod vložkou číslo 4929/B. Pri návšteve nášich stránok, ktoré prevádzkujeme, používaní našich služieb v súvislosti s týmito stránkami, alebo odoberaním informačných e-mailov nám dávate k dispozícii svoje osobné údaje. Keďže s nimi ďalej pracujeme a používame ich, tak zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, to znamená, že určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a prípadne vyberáme ďalších sprostredkovateľov, alebo príjemcov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje: Pokiaľ sa vás to týka a budete sa chcieť s nami kontaktovať v priebehu spracovávania, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 02/63533621 alebo e-mail: office@mgx.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:


Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie platených služieb

Na našich stránkach poskytujeme aj služby, za ktoré nám zaplatíte online prostredníctvom vašej platobnej karty, alebo iným spôsobom.

Základné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby na základe zmluvného vzťahu (uzatvorenie zmluvy na diaľku):


Tieto údaje spracovávame na základe plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku (online).

V prípade, ak si k plateným službám požiadate o vystavenie daňového dokladu, budeme spracovávať aj vaše meno, priezvisko, fakturačnú adresu. Tieto údaje budeme spracúvať na základe zákonných povinností vyplývajúcich z daňových zákonov, zákonov o účtovníctve a iných osobitných predpisov.

Marketing - zasielanie noviniek e-mailom a obchodných oznámení

Pokiaľ ste naším zákazníkom, (využili ste niekedy nejakú našu službu, telefonicky, alebo online) tak vám na e-mail a telefón zasielame obchodné oznámenia o tom, čo sa u nás deje a o službách, o ktoré ste prejavili záujem. Robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokladáme, že vás tieto veci zaujímajú, a to po dobu pol roka od posledného použitia služby. Pokiaľ ste sa prihlásili na odoberanie noviniek prostredníctvom e-mailu, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili a to po dobu 1 rok od udelenia, resp poslednej aktivity. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili, alebo v prípade sms podľa návodu k danej konkrétnej službe.

Telefonické a sms služby

Poskytujeme prémiové sms a telefonické služby, kde za účelom spracovania vašej smsky, resp. telefonátu spracúvame osobný údaj telefónne číslo. V prípade ak nám pošlete z vášho čísla akúkoľvek sms, resp. zavoláte tak k žiadnemu inému údaju okrem tohoto telefónneho čísla nemáme prístup a ani neevidujeme. Znamená to, že nevieme kto je majiteľom čísla, nevieme kto používa číslo, nevieme žiadne meno, priezvisko, email, skrátka nevieme o vás nič. Jediný údaj, ktorý spracúvame je telefónne číslo, ktoré je pre nás úplne anonymné. Tento údaj uchovávame maximálne po dobu pol roka od posledného použitia, ak osobitné právne predpisy nevyžadujú inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok používame cookies a zaznamenávame vašu IP adresu. Cookies používame pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok napr. na zapamätanie stavu vyplneného formulára (aby ste nemuseli pri zlom zadaní neustále vypisovať to isté), po prihlásení, aby vám boli zobrazované relevantné informácie a podobne. Vnímame to ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Ak by sme nepoužívali cookies, nevedeli by sme, čo sa vám páči a v dobe internetu by sme nevedeli flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám, skrátka bez používania cookies by vaše surfovanie bolo pre vás omnoho nekomfortnejšie.

Naše webové stránky je možné prehliadať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám. S vašimi osobnými údajmi neobchodujeme, nepredávame ich a ani ich žiadnym iným spôsobom nepredávame len tak tretím stranám. K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci (externé firmy), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov, voláme ich aj Sprostredkovatelia a Príjemcovia.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta sú spracované výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Sprostredkovatelia a príjemcovia

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov a príjemcov, ktorí sa na dané spracovania špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšiu aplikáciu či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade budeme pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu office@mgx.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou o zásadách spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne či neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z e-mailových noviniek obmedzuje účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení, ale vaše osobné údaje stále zostávajú u nás).

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové, účtovné, alebo iné doklady v lehote stanovenou zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, alebo na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení. Budeme veľmi radi, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto podmienky sú platné od 12.4.2021

mgx, s.r.o.